Woonzorg DWI is zich er van bewust dat er meerdere componenten zijn die de kwaliteit van de zorg bepalen. We zullen onze processen steeds blijven evalueren om een zo hoog mogelijke kwaliteit te behalen. 

 

ISO9001:2015
Woonzorg DWI beschikt over zijn eigen ISO9001:2015 certificaat. Het ISO-certificaat is een middel om de kwaliteit van de zorg van Woonzorg DWI te kunnen borgen en verbeteren. Woonzorg DWI zal in dit kader werken aan het behalen en behouden van dit certificaat. 

 

 

 

Tevredenheid cliënten, medewerkers, stakeholders
De mate van tevredenheid van onze cliënten is een goed uitgangspunt voor de kwaliteit van de door Woonzorg DWI geleverde zorg. Wezal dan ook deze tevredenheid jaarlijks meten. De uitkomsten worden meegenomen in de overlegstructuur en eventuele verbeteringen kunnen worden doorgevoerd. 
Zorg en begeleiding bieden is mensenwerk daarvan is Woonzorg DWI zich zeer bewust. Tevreden medewerkers leveren betere kwaliteit zorg. De komende jaren zal Woonzord DWI samen met de medewerkers beleid ontwikkelen om hieraan vorm en richting te geven.

Samenwerking

Woonzorg DWI stelt zich open op ten aanzien van samenwerkingen. In goed overleg en middels dialogen kun je gezamenlijk streven naar betere kwaliteit. We hebben goed contact met de gemeente en andere zorgorganisaties.